Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1) informujemy, iż:
  1. Administratorem danych jest WODKAN CONSULTING Małgorzata Iwańska Mała Wieś ul. Starowiejska 9a, 33-395 Chełmiec NIP 7341517452; REGON 120507068
  2. Cele i podstawa przetwarzania danych Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie: a) niezbędnym do realizacji umów (sprzedaży i dostawy oferowanych przedmiotów), b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (wymagane prawem rejestry transakcji handlowych, faktur, rozliczeń podatkowych itp.),
  3. Zasada minimalizacji, okres przechowywania danych Przetwarzając Państwa dane osobowe, kierujemy się zasadą minimalizacji, a więc zbieramy je tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, w minimalnym, niezbędnym dla realizacji celu zakresie i czasie przechowywania. Dane przetwarzane dla celów określonych w pkt. 2 lit. a), b) przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa.
  4. Odbiorcy danych osobowych Podstawowe procesy przetwarzania danych wykonujemy we własnym zakresie. Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności nie są one przedmiotem transakcji handlowych, wymiany, użyczenia itp. Jeżeli dla realizacji celu przetwarzania niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi przetwarzającemu (np. kurierowi w celu dostarczenia przesyłki), starannie dobieramy partnera gwarantującego wysokie standardy bezpieczeństwa, zabezpieczone umową.
  5. Integralność i poufność danych Podjęliśmy szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.
  6. Profilowanie danych Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Uprawnienia W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres wodkan.consulting@gmail.com Można również złożyć skargę do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.